Sonntag, 26. August 2012

© Gerd Mörsch

d13 esca: And And And: Ayreen Anastas & Rene Gabri

© Gerd Mörsch and the artist

© Gerd Mörsch and the artist

And And And

d13 нажи́вка: Michael Portnoy

© Gerd Mörsch and the artist

Michael Portnoy

d13 bait: Michael Rakowitz

© Gerd Mörsch and the artist

Michael Rakowitz

d13 añagaza: Song Dong

© Gerd Mörsch and the artist
Song Dong
Information

d13 appât: Lara Favaretto

© Gerd Mörsch and the artist

Lara Favaretto

d13 Köder: Nalini Malani

© Gerd Mörsch and the artist

© Gerd Mörsch and the artist

Nalini Malani

d13 piège: Paul Chan

© Gerd Mörsch and the artist

© Gerd Mörsch and the artist

© Gerd Mörsch and the artist

© Gerd Mörsch and the artist

Paul Chan

d13 teaser: Etel Adnan

© Gerd Mörsch and the artist

Etel Adnan
Information

Katzen-Kino I: Sonnengymnastik
© Gerd Mörsch